خسارت معنوی ناشی از جرم به ویژه در آثار حقوقی وکیفری آن

اركان خسارت معنوي در حقوق ايران,اركان خسارت معنوي در حقوق فرانسه,مطالعه تطبيقي اركان خسارت معنوي,خسارت معنوي,خسارت معنوي ناشي از جرم,ضرر در حقوق,مقاله خسارت معنوي,دانلود مقاله خسارت معنوي,خسارت معنوي در حقوق اسلام,جبران خسارت معنوي,مطالعه ت|34023475|ogq
در حال حاظر شما فایل با عنوان خسارت معنوی ناشی از جرم به ویژه در آثار حقوقی وکیفری آن را دنبال می کنید .

دانلود مقاله با موضوع خسارت معنوی ناشی از جرم به ویژه در آثار حقوقی و کیفری آن- مطالعه تطبيقي حقوق ايران و فرانسه،در قالب word و در 278 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه 1بخش اول: کلیات 5
فصل اول: مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی 6مبحث اول: معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی 71-1-1- معنی لغوی خسارت 71-1-2- معنی اصطلاحی خسارت 91-1-3- انواع تقسیمات خسارت و معیار آن 11الف- خسارت ناشی از نقض قرارداد 12ب- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع 13ج- خسارت ناشی ازارتکاب جرم 131-1-4- ملاک تشخیص خسارت مادی از معنوی 161-1-5- تعریف خسارت معنوی 181-1-6- تقسیمات خسارت معنوی 221-1-7- پیشینه‌ تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن 241-1-8- پیشینه تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران 261-1-9- نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه 26
مبحث دوم: ارکان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبه آن 271-2-1- وجود ضرر 271-2-2- ارتکاب فعل زیانبار نامشروع 291-2-3- رابطه سببیت بین فعل زیانبار نامشروع و خسارت موجود 311-2-4- دفاع مشروع 311-2-5- اجرای حکم قانون یا مقام صلاحیت‌دار 321-2-6- اجبار 331-2-7- اضطرار 341-2-8- اجرای حق 341-2-9- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی 35الف- خسارت باید قطعی و مسلم باشد 35ب- خسارت باید مستقیم باشد 37ج - خسارت باید جبران نشده باشد 39د- خسارت باید قابل پیش‌بینی باشد 41
مبحث سوم: مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی 421-3-1- نظریه تقصیر 421-3-2- ایرادها به نظریه‌ی تقصیر 451-3-3- نظریه خطر 451-3-4- ایرادها به نظریه خطر 461-3-5- نظریه تضمین حق 471-3-6- نظریه مختلط 481-3-7- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی درحقوق موضوعهایران و فرانسه 491-3-8- فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر 49
فصل دوم: مسئولیت ناشی از خسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشه‌های دکترین‌هایحقوقی فرانسه 51مبحث اول: خسارت معنوی در حقوق اسلام 522-1-1- مستندات و مدارک قاعده لاضرر 522-1-2- انطباق عنوان ضرر با خسارت معنوی 562-1-3- انطباق عنوان ضرار با خسارت معنوی 572-1-4- شمول لفظی قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه‌ی خسارت معنوی 582-1-5- قاعده نفی عسر و حرج و جبران خسارت معنوی 652-1-6- انطباق عنوان حرج بر خسارت معنوی 662-1-7- قاعده اتلاف و تسبیب 692-1-8- وجوه افتراق و اشتراک، اتلاف و مباشرت و تسبیب 702-1-9- قاعده غرور 722-1-10- بنای عقلا و جبران خسارت معنوی 74
مبحث دوم: مفهوم و ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی 762-2-1-معنای دیه در لغت واصطلاح فقه و حقوق 762-2-2- پیشینه‌ی تاریخی دیه 772-2-3- ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی 792-2-4- مطالبه‌ی خسارت‌های معنوی زاید بر دیه 81
مبحث سوم: تعزیر و جبران خسارت معنوی 832-3-1- معنای تعزیر در لغت و اصطلاح فقه 842-3-2- مفهوم و ماهیت تعزیر و جبران خسارت معنوی 852-3-3- تعزیر مالی کیفر خصوصی یا جبران خسارت معنوی 872-3-4- تعزیر مالی دردهای جسمانی ناشی از جنایت بر جسم ، لطمه به عرض وخسارت ناشی از سب 88
مبحث چهارم: قصاص ، حد قذف و امکان جبران مالی خسارت معنوی 902-4-1- معنای قصاص در لغت و اصطلاح فقه 902-4-2- مفهوم و ماهیت قصاص و امکان جبران مالی خسارت معنوی 912-4-3- معنای قذف در لغت و اصطلاح فقه 922-4-4- ماهیت حد قذف و احکام قذف 932-4-5- امکان تبدیل حد قذف به جبران مالی خسارت معنوی 942-4-6- ایلاء و خسارت معنوی 95
مبحث پنجم: دیدگاه فقهای اسلام در جبران مالی خسارت معنوی 962-5-1- نظریه‌ی عدم جواز جبران مالی خسارت معنوی 962-5-2- نظریه مالی 972-5-3- نظریه امکان جبران خسارت مالی 97
مبحث ششم: خسارت معنوی دراندیشه‌های حقوق فرانسه 992-6-1- اصول نظریه‌ی امکان جبران مالی خسارت معنوی 992-6-2- اصول نظریه‌ی امکان جبران خسارت معنوی 105بخش دوم: جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روش‌های جبران آن 110
فصل سوم: مطالعه‌ی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی 111مبحث اول: جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه 1123-1-1- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون اساسی 1123-1-2- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در مسئولیت مدنی 1193-1-3- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق مدنی 1253-1-4- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری 1293-1-5- خسارت معنوی در آئین دادرسی مدنی 1323-1-6- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق اداری 1323-1-7- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی 1363-1-8- موضع قوانین مطبوعات نسبت به ایراد خسارت معنوی 146
مبحث دوم: مصادیق خاص خسارت معنوی در مطبوعات 1493-2-1- توهین به اشخاص و افترا به وسیله مطبوعات 1493-2-2- توهین به مقدسات در مطبوعات 1533-2-3- توهین به مقامات رسمی در مطبوعات 1553-2-4- خسارت معنوی در رسانه‌ها 1563-2-5- سوء استفاده از عنوان صاحب پروانه و نام و علامت روزنامه دیگر 156
مبحث سوم: مصادیقی از افعال زیانبار خسارت معنوی 1583-3-1- تجاوز به حق معنوی پدید آورنده 1583-3-2- تجاوز به حق مخترع 1643-3-3- سوء‌استفاده از اسم تجارتی 1673-3-4- سوء استفاده از طرح و مدل‌های صنعتی 1693-3-5- رقابت نامشروع یا رقابت مکارانه 1703-3-6- خسارت تأخیر تأدیه 1713-3-7- بازداشت قانونی 1743-3-8- لطمه به عواطف و احساسات 1783-3-9- غصب نام خانوادگی 1813-3- 10- سلب آزادی 1833-3-11- به هم زدن وصلت 186
مبحث چهارم: ایراد خسارت معنوی به جمع نامحصور 1893-4-1- ایراد خسارت معنوی به سندیکاها 1913-4-2-ایراد خسارت معنوی به انجمن‌ها 192مبحث پنجم : کودکان و خسارت معنوی 1943-5-1- مسئولیت کودکان در فقه و حقوق اسلامی 1953-5-2- جبران ضرر و خسارت به عهده ی کیست 197الف ) تقصیر سرپرست 198ب) عدم تقصیر سرپرست 199
فصل چهارم: روش‌های جبران خسارت معنوی و افراد مستحق مطالبه‌ی آن 203مبحث اول: راههای جبران انواع خسارت معنوی 2044-1-1- نگاه کلی به روش‌های جبران خسارت معنوی 2044-1-2- انواع جبران خسارت معنوی 2064-1-3- اعاده وضعیت سابق یا روش عینی 2074-1-4- پرداخت غرامت یا جبران خسارت معنوی از راه دادن معادل 2104-1-5- جبران خسارت به روش نمادین و اسمی 2174-1-6- پرداخت غرامت کیفری و تنبیهی 218
مبحث دوم: نحوه‌ی ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی 2194-2-1- نحوه‌ی ارزیابی خسارت معنوی و تفاوت تألم پذیری افراد 2194-2-2- روش تعیین مبلغ جبران خسارت 2214-2-3- ملاک زمان ارزیابی 2224-2-4- ملاک ارزیابی خسارت در فرض تعدد اسباب 2244-2-5- ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیب‌های جسمی 2274-2-6- روش‌های جبران خسارت معنوی در لطمه‌های روحی 231
مبحث سوم: مطالبه‌ی خسارت معنوی 2354-3-1- افراد مستحق مطالبه‌ی خسارت معنوی 2354-3-2- مطالبه خسارت معنوی وارده به متوفی از ناحیه‌ی وراث وبازماندگان زیان دیده 2414-3-3- مطالبه‌ی خسارت معنوی وارده قبل ازفوت متوفی 2414-3-4- نظریه‌ی عدم امکان انتقال حق مطالبه‌ی خسارت معنوی به ورثه 2424-3-5- نظریه‌ی انتقال حق مطالبه‌ی ورثه درصورت مطالبه زیان دیده قبل از فوت 2434-3-6- نظریه‌ی امکان انتقال حق مطالبه به ورثه 2444-3-7- دعوای مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از فوت مجنی علیه ازناحیه وراث 2464-3-8- مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از جرح منجر به فوت مجنی علیه ازناحیه وراث به عنوان قائم مقام او 2474-3-9- قوانین و رویه‌های قضایی در زمینه‌ی مطالبه جبران خسارت شخصی 249
مبحث چهارم: اسباب رفع یا کاهش مسئولیت مدنی در خسارت معنوی 2514-4-1- اسباب معافیت 2524-4-2- قوه قاهره یا حوادث پیش‌بینی نشده 2544-4-3- تقصیر زیان دیده 2554-4-4- رضایت زیان دیده 257نتیجه‌گیری و پیشنهاد 2605-1- نتیجه‌گیری 2615-2- پیشنهادات 2641- فهرست منابع 266الف - کتب فارسی 266ب - پایان نامه‌های فارسی 269ج - قوانین 270د - نشریات فارسی 2702 - کتب عربی 2713 - منابع لاتین 276الف - کتب فرانسه 276چکیده انگلیسی